Διαφάνεια

ΕΛΛΑΔΑ: Δημοσιοποίηση παροχών

Η Δημοσιοποίηση των παροχών προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών (EFPIA) και τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Η Servier συμμορφώνεται και υποστηρίζει πλήρως τους αντικειμενικούς σκοπούς που προάγονται μέσα από αυτή την πρωτοβουλία αυτορρύθμισης.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να αλληλεπιδρούν με την ιατρική κοινότητα με σκοπό την προαγωγή των επιστημονικών γνώσεων και τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις κανονικά υποδηλώνουν σημαντική εργασία/αφιέρωση χρόνου/ενασχόληση από τους ΕΥ και ΕΥΦ, όπως για παράδειγμα την προετοιμασία και παρακολούθηση των κλινικών μελετών. Το αποτέλεσμα αυτής της δημοσιοποίησης θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση αυτών των αλληλεπιδράσεων.

Στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ υπάρχει επιπλέον πληροφόρηση επί των αρχών της δημοσιοποίησης όπως υιοθετήθηκε από τις φαρμακευτικές εταιρείες –μέλη του.

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται συγκεντρωτικά οι παροχές της Servier Hellas προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) που αφορούν στο σύνολό τους εκδηλώσεις με αποκλειστικά επιστημονικό χαρακτήρα και ατομικά οι παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας, που αφορούν σε «επιστημονικές εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων» σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 17702/19-2-2016 Εγκύκλιο του ΕΟΦ, καθώς και οι αντίστοιχες παροχές προς τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για κάθε έτος από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Για την Ελλάδα, η δημοσιοποίηση των παροχών της Servier, είναι διαθέσιμη εδώ:

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση των υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

Η Δημοσιοποίηση αυτή έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Μεθοδολογικό Σημείωμα (για τα έτη 2015-2016 και το έτος 2017) και τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.  

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.

Μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση αφορά τα παρεχόμενα δεδομένα καθώς επίσης και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη δημοσιοποίηση που έχει κάνει η Servier σε άλλες χώρες.

 


 

GREECE: Disclosure of Transfers of Values

The disclosure of transfers of values to Healthcare Professionals (HCP) and Healthcare Organisation (HCO) is part of the transparency initiative developed by the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations and the Greek Association of Pharmaceutical Companies (SFEE).

According to art. 66 par. 7a pf Law 4316/2014, all pharmaceutical companies established in Greece are obliged to disclose, on an individual basis per receiver each transfer of value to Health Care Professionals (HCPs) and to Health Care Organizations (HCOs).

Servier Hellas complies, adheres and fully supports the objectives promoted through this self-regulatory initiative.

Pharmaceutical companies have to interact with the medical community in order to advance scientific knowledge and improve patient care. These interactions regularly imply important work/time/involvement from HCP and HCO, like for example the setting and follow up of clinical trials. The outcome of this publication will contribute to provide a better insight on our interactions.

In the SFEE website there is additional information on the publication principles followed by pharmaceutical companies locally.

On this page all transfers of value concluded by Servier Hellas to Health Care Professionals (HCPs) who participated in “exclusively scientific events” are disclosed on an aggregate basis and all transfers of value to Healthcare Professionals who participated in “promotional type scientific events” according to EOF circular 17702/19-2-2016 as well as the transfer of values to Health Care Organisations are disclosed in detail, for the period 1st of January to 31st of December, each year. For Greece, the publication of Servier’s transfers of values is available here:

We explicitly note that this present disclosure was modified following the issuance of nr. 5/2016 and 2/2017 Opinions of the Greek Data Protection Authority. We reserve ourselves to update the said disclosure as soon we receive clear guidance by the Administration.

This publication has been prepared in accordance with the Greek methodological note (publications 2015-2016, and 2017) and the requirements of the SFEE Code. The interactions listed in this document include all transfers of values made from 1st January to 31st December by all companies of the Servier Group, locally or from foreign countries.

You can contact us for any question in the information provided in this section and also find more information on the publication made by Servier in other countries.